Management

Trò chơi quản lý là một bài tập đào tạo năng động sử dụng mô hình tổ chức trong môi trường ngày làm việc. Tổ chức có thể là một doanh nghiệp, một thư viện, một cơ quan chính phủ, một hiệp hội nghề nghiệp hoặc một tổ chức phi chính phủ, trên thực tế là bất kỳ tổ chức xã hội nào.

 

Scroll to Top